Tạo hoá mịt mờ vẫn chẳng công,
Mưa rào phá hỏng cả hòn non.
Phật không sinh diệt sao còn đẻ?
Cá trảy hội thề vẫn ngược dòng.
Chả trách người trần hay mắc lỗi,
Đến như trời đất vẫn chưa công.
Chăm chăm nhìn rượu trong lòng chén,
Tựa cột ngất ngơ phía bắc song.

tửu tận tình do tại