Ấy năm sinh bác, cũng sinh tôi,
Số bác xem ra khác số tôi.
Cái nét hào hoa, tôi kém bác,
Con đường khoa hoạn, bác thua tôi.
Sự đời đã trải, tôi cùng bác,
Tuổi thọ còn dài, bác với tôi.
Tính tuổi xuân thu trăm lẻ chục,
Nửa phần về bác, nửa phần tôi.


Anh vợ tác giả là Nguyễn Hữu Chính. Bài này làm khi hai ông cùng 55 tuổi.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002