Bên song tỉnh giấc nóng như hầm,
Bác đến, bỗng như ngọn gió lành.
Sáng sớm ngọn tre vầng nhật đỏ,
Chiều tà bóng nước liễu bờ xanh.
Ngẩng đầu trời thẳm mây trôi giạt,
Tâm sự đêm thâu rượu rót tràn.
Thương nỗi bọn ta cuồng quá đỗi,
Có tin gì mới gửi cho chăng?

tửu tận tình do tại