Bấy lâu trú ngụ chốn sơn đông,
Bảo chúng nên rồi chúng phụ công.
Bể thánh mênh mông nhờ cái ốc,
Rừng nho lai láng bắt con ong.
Nâng niu nòng nọc đà nên cóc,
Dìu dắt liu điu cũng hoá rồng.
Cửa Vũ những toan loài trắm chép,
Đòng đong, cân cấn giỗ mồi không.


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002