Ơn vua càng nặng cảm tình tăng
Cái mũ phương nam dứt được chăng?
Lòng vẫn sừng tê thông nhất điểm
Mắt vì thế cuộc lệ ba thăng
Nguội tàn chí trẻ theo mầu tóc
Mạt học văn chương xuống hạ tằng
Lữ thứ bạn cùng ly rượu trắng
Đèn xanh bên gối hãy thung thăng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.