Giữa đường nay gặp gánh tương tư,
Nửa ngỡ là quen, nửa lại ngờ.
Mở nón hoá ra người cũ thực,
A di đà Phật! Chị mình dư?


Bản Nôm của cụ Nguyễn Tắc Hạm ở làng Yên Đổ chép tiêu đề là Đồng trung ngộ nỉ hỉ tác (Giữa đường gặp sư ni làm đùa).

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002