Làm việc chẳng ai làm, dọc đất ngang trời trơ chí lớn;
Cũ người là bạn cũ, ôm đàn mở sách nhớ tình xưa!

tửu tận tình do tại