Mây mưa lợt đợt gió hiu hiu,
Một tiếng tò loe ruột chín chiều!
Cây cỏ đòi nơi buồn rượi rượi,
Non sông bốn mặt vắng thiu thiu.
Ải lang mờ mịt trời un khói,
Chằm nhạn lênh đênh nước tản bèo!
Ướm hỏi bao giờ bờ cõi cũ,
Ngậm cơm vỗ bụng thấy trời Nghiêu.


Bài thơ làm trong bối cảnh phong trào Cần Vương bị dẹp tắt, nền đô hộ Pháp đặt lên đất nước Việt Nam, các chiến sĩ ở hai mặt Bắc, Nam bị Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc bắt, lớp thì cùng Mai Nguyên soái đền nợ nước, lớp thì chịu cảnh tù đày, những kẻ xu thời thì chạy theo quân thù tìm vinh hoa.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007