Những bài thơ trong Đất ngoại ô, phần 1 của tập thơ Đất và khát vọng.