vỹ dạ=vi dã.vi=vi lô=lau sậy.dã=bãi hoang.Tiếng Huế phát âm chệch thành Vỹ Dạ,nghe rất dễ thương dể Thi sĩ Hàn mạc tữ viết bài thơ "Dây thôn Vỹ Dạ' nổi tiếng.