Rời trang văn viết dở
Cảm hứng đương dạt dào
Nhà thơ đi dạo phố
Chân giày bước thấp cao

Trời hôm nay xanh thế!
Hoa sữa chừng thơm hơn?
Nhà thơ đương đắc chí
Bỗng lăn quay ra đường!

Sợi dây chun quái ác
Ai chăng để hại người?
Nhà thơ còn ngơ ngác
Chợt sững trong tiếng cười:

Reo mừng hai chú nhỏ
Vừa bẫy được người - văn
Nhà thơ thôi yêu phố
Quay về, mặt đăm đăm

Muốn ngồi cùng bản thảo
Tìm hoài chẳng thấy đâu?
Cậu con đương cuộn pháo
Tiếng nổ rền sân sau...


Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992