Trông kìa: Quả thị vàng
Dắt mùa thu vào phố
Mang theo câu chuyện cổ
Thị kể bằng mùi hương


Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992