Trâu cong đuôi chạy
Bé hò: "Đứng lại!"
Trâu chẳng trả lời
Vẫn chạy cong đuôi!

Bà cười: "Nói thế
Trâu chẳng hiểu đâu
Để bà dạy bé
Nói tiếng nước... trâu!"

Tiếng trâu rất dễ:
"Họ" - đứng lại ngay
"Vắt" là rẽ trái
Rẽ phải - "Riệt ray".

Về quê dăm ngày
Biết thêm bao thứ
Cả môn... ngoại ngữ
Bé vừa học xong!


9-1979

Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992