Làm nên việc lớn bởi chuyên cần,
Đông hết vận trời lại tới xuân.
Tùng bách vun trồng thành cột lớn,
Chi lan chăm bón toả thơm dần.
Tấm lòng nhờ đó đặng sang quý,
Người tốt trở thành ấy quý nhân.
Thành thực mấy lời môn sinh nhớ,
Lớn làm được việc nhỏ chuyên cần.