Nhớ Nguyễn Bính

Đào Úc, táo tây ngoại nhập
Mời chào, bày bán khắp nơi
Sao bằng vườn nhà cam bưởi
Mượt mà, mỏi mắt, mòn môi

Áo em chẳng "cài khuy bấm"
(Mốt xưa cảm xúc một thời)
Sắc màu cam thơm, bưởi ngọt
Mãi mãi "em làm khổ tôi"


Xuân Quý Mùi

Các chữ trong ngoặc kép là thơ của Nguyễn Bính.

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009