Nhớ Thế Lữ

Bông hồng mỏng mảnh trong thanh vắng
Hương sắc đông thành hạt sương thu
Trắng trong một chút tình cô nữ
Thắp sáng tâm hồn khách viễn du


Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009