Khó khổ khô khan: dân toán học
Mộng mơ, bay bổng: khách văn chuơng
Vuơn tới tầm cao đều khó khổ
Miệt mài sáng tạo chẳng khô khan


1995
Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009