"Rượu ngon không có bạn hiền"
Ý câu thơ dẫu lắm tiền khó mua
Rượu nồng nay bán tự do
Không còn chui lủi, nhỏ to, thì thầm
Nhưng mà vắng bạn tri âm
Bạn thơ càng ít, bạn tâm càng buồn!
Chao ôi nghĩ đến não nùng
Càng thêm thông hiểu nỗi lòng Tam Nguyên!


Xuân 1993

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]