Hái bông đào thắm ngày xuân mới
Gửi tới người vui Tết nơi xa
Dẫu tới nơi em hoa có héo
Còn thơm phong vị Tết quê nhà


Xuân 1994

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009