Em muốn thành lá xanh hoa trắng
Phủ trên mồ sưởi ấm hồn anh
Em muốn làm cỏ xanh che nắng
Để cho anh được ngủ mát lành


1965

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009