Anh trồng cây nguyệt quế
Nở hoa thơm khắp vườn
Em đẹp người đẹp nết
Hương bay còn xa hơn


Hè 2002

Nguồn: Định luật tình yêu (thơ), Hữu Toàn, NXB Hội nhà văn, 2009