Diệt giặc quên thân công lớn tày non ngàn đời cúng
Vì dân ban phúc ơn sâu như biển vạn năm thờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)