Nghệ nhân Kinh Bắc lưu kho báu
Tranh điệp Đông Hồ nổi tiếng thôn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)