Lập ấp xây nền Thần phúc lớn
Chăm dân giúp nước Thánh ân sâu

Công lao thần thánh lưu thiên cổ
Phúc lộc hương thôn phát muôn đời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)