Ra Bắc vào Nam trải bụi trần
Tuổi ngoài bảy chục vẫn thanh xuân
Cắp gươm lên ngựa thân làm tướng
Xuống ngựa ngâm thơ tiếp cổ nhân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)