Đường đường trưởng họ đám hùm beo
Hơn chúa sơn lâm thiện nghệ trèo
Mắt sáng chẳng lo trời mịt tối
Vuốt dài đâu ngại vách cheo leo
Chuột to chuột bé đều lo sợ
Người trẻ người già thảy mến yêu
Dẫu nhỏ vẫn thừa Nhân - Trí - Dũng
Chớ cười tiếng nhỏ chỉ meo meo!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)