CÁI MAY
Cuộc đời ngẫm kỹ thấy mà hay
Mỗi tháng đồng lương tạm đủ này!
Gia cảnh bình thường theo nghĩ vậy
Tính tình cương trực thích làm ngay
Chơi bời cũng có Chi Chi biết
Chè, thuốc không ham, rượu ..chén say
Sự học vừa vừa hơi kém bạn
Chăm làm nhưng vẫn chẳng bằng may!
L.N.A