Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:09

Cửa sổ buồn xem ngựa trắng qua
Vừa khôn thời lại thấy vừa già
Trước đã cậy lòng con cái
Sau còn nhờ đức mẹ cha
Giàu ở làng sang ở nước
No nên bụt đói nên ma
Sắc không chữ ấy âu vàng thiếp
Nghĩ lại thời là bẵng cái hoa


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, quyển 13, tập 73
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007