Điểm sương vui vẻ chẳng màng chi
Cơ đã đi qua sẽ đến thì
Dưỡng dục không quên ơn bố mẹ
Tu thân vẫn nhớ chí nam nhi
Người yêu đâu ít lời khen tặng
Kẻ ghét sao lường tiếng thị phi
"Quân tử" khom lưng sao phải vậy?
"Trung thần" thời loạn thấu thiên tri.
L.N.A