Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:19

Phận đành yên phận chửa yên thân
Vàng ngọc còn chen đám tục trần
Trong hãy trả ơn bề cốt nhục
Ngoài càng luống tưởng đạo quân thần
Mình ta đã nghĩ ta vô lụy
Dạ chúng đà hiềm chúng bất nhân
Ấy bởi vụng sinh hay lỗi số
Máy thiêng khôn biết mặc xoay vần


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923