Trường ca Đường tới Điện Biên Phủ sáng tác tại Mai Sơn 1, Tiên Cát, Việt Trì, viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khởi viết ngày 21/4/2016, hoàn thành ngày 4/10/2017.