Lỏm chỏm vài hàng tỏi,
Lơ thơ mấy khóm khương.
Vẻ chi tèo tẻo cảnh,
Thế mà cũng tang thương?


Bài thơ Nôm này được truyền tụng và có nhiều bản hơi khác nhau.

Nguồn:
1. Ngô Tất Tố, Thi văn bình chú, NXB Thế giới, Sài Gòn, 1957
2. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970