Lỏm chỏm vài hàng tỏi,
Lơ thơ mấy khóm khương.
Vẻ chi tèo tẻo cảnh,
Thế mà cũng tang thương?


Bài thơ Nôm này được truyền tụng và có nhiều bản hơi khác nhau.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]