Khạc chẳng ra cho nuốt chẳng vào;
Miếng tình nghẹn mãi biết làm sao?
Muốn kêu một tiếng cho to lắm;
Rằng ối ai ơi khốn thế nào!


Bài thơ này được chép trong Xuyết thập tạp ký 掇拾雜記 của Lý Văn Phức.