Với N.An Trung, T.Quốc Thịnh, và...

Người xe nghe suối tuôn xè
nhà khe nghe núi đá khe tầng tầng

Vỉa hè viễn xứ chồn chân
leo lên vỗ vỗ vai Thần Tự Do


Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997