Tập thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, NXB Tác phẩm mới, số xuất bản 15/TPM, in 5.100 cuốn, khổ 13x19cm, 100 trang, tại nhà máy in Tiến bộ - Hà Nội, in xong và nộp lưu chiểu tháng 11-1984.