Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 19/12/2020 17:01 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Duyệt 阮閱 tự Hoành Hưu 閎休, Mỹ Thành 美成, tự hiệu Tản Ông 散翁, Tùng Cúc đạo nhân 松菊道人, người Thư Thành 舒城 đời Tống, nay là huyện Thư Thành, tỉnh An Huy. Ông đỗ tiến sĩ năm Nguyên Phong thứ 8 (1085), làm Tiền Đường mán quan, Hộ bộ lang quan. Năm Sùng Ninh thứ 2 (1103), nhậm Tri huyện Tấn Lăng. Năm Kiến Viêm thứ nhất (1127), nhậm Tri Viên Châu. Cuối đời ngụ cư ở Nghi Xuân. Trước tác có Thi thoại tổng quy 詩話總龜, Sâm Giang bách vịnh 郴江百詠, Sào lệnh quân Nguyễn hộ bộ từ 巢令君阮戶部詞 một quyển, Tổng quy tiên sinh tùng cúc tập 總龜先生松菊集 năm quyển.