Ác danh rất đúng chẳng nghi lầm,
Học sĩ thi nhân đã vịnh ngâm.
Nhắc khách vãng lai đất Kinh Quảng,
Ải Quỷ phía tây huyện Uất Lâm.

tửu tận tình do tại