Đoàn Thành tức là Thành Đoàn. Thành ở Lạng Sơn. Đoàn là chiếc quạt. Thành có hình chiếc quạt nên gọi là Thành Đoàn.