Sống chửa thành danh đã héo gầy,
Bơ phờ tóc bạc gió chiều bay.
Tính đành chân hạc, dài khôn cắt,
Mệnh tựa lông hồng, nhẹ chẳng hay.
Cốt tướng gian truân, trời đất phú,
Tóc râu trắng bạc, tháng năm bày.
Gió tây cuốn sợi bồng long rễ,
Rốt cuộc nơi nào lạc bước đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại