祖山道中

楓樹林中葉亂飛,
驚沙作雨上征衣。
蕭蕭枯草路一線,
寂寂斜陽山四圍。
去日兩河曾習戰,
紆途千里正思歸。
皤皤白髮紅塵路,
日暮登高悲莫悲。

 

Tổ Sơn đạo trung

Phong thụ lâm trung diệp loạn phi,
Kinh sa tác vũ thướng chinh y.
Tiêu tiêu khô thảo lộ nhất tuyến,
Tịch tịch tà dương sơn tứ vi.
Khứ nhật Lưỡng Hà tằng tập chiến,
Hu đồ thiên lí chính tư quy.
Bà bà bạch phát hồng trần lộ,
Nhật mộ đăng cao bi mạc bi.

 

Dịch nghĩa

Trong rừng phong lá bay loạn
Cát tung lên như mưa trên áo người đi
Suốt dặm đường, chỉ là cỏ khô xơ xác
Chiều hôm quạnh quẽ, núi vây bốn bề
Hôm trước, Lưỡng Hà chiến tranh liên miên
Đường đi vòng dài nghìn dặm, làm nhớ quê
Tóc bạc phơ trên đường bụi đỏ
Trời tối lên cao, không gì buồn thế


Tổ Sơn: Tên vùng núi phía bắc Hoàng Châu 黃州, tỉnh Chiết Giang 浙江.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Rừng phong thu lá loạn bay
Cát như mưa đổ bụi đầy chinh nhân
Cỏ khô xơ xác dặm trường
Bốn bề hiu hắt tà dương ngút ngàn
Lưỡng Hà chinh chiến tràn lan
Đường vòng hun hút muôn vàn nhớ quê
Tóc phơ bụi đỏ đi về
Trời chiều lên núi buồn tê tái buồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lả tả rừng phong lá loạn bay
Cát tung mưa dội bám chinh y
Tiêu điều cỏ úa đồng hiu quạnh
Tịch mịch tà dương núi bủa dày
Ngày đến Lưỡng Hà lo sợ giặc
Đường quanh ngàn dặmnhớ thương ai
Bụi hồng mái tóc phơ phơ trắng
Lên núi chiều hôm não dạ thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bay loạn trong rừng phong lá thu,
Người đi trên áo cát tung mù.
Suốt đường toàn cỏ khô xơ xác,
Quạnh quẽ bốn bề chiều núi vây.
Hôm trước Lưỡng Hà lo tránh giặc,
Đi vòng nghìn dặm nhớ quê chầy.
Phơ phơ tóc bạc bụi đường đỏ,
Trời tối lên non não dạ thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời