Giọt đàn Chung khảy Nam ai khúc
Tiếng Việt Trang hò phút trối trăng
Lao ngục mười tuần sinh tử sợ
Nước nhà bốn biển bụi mù giăng
Bình Chương ôm hận chưa hề dứt
Cô Trúc trì gan khó sánh bằng
Chút niềm tâm sự, nào ai hiểu
Sông Quế non Hồng có thấu chăng?!

Đất Văn Lang