Chung Tử nam thương khúc nhạc cầm.
Tích Trang thơ Việt ốm còn ngâm.
Bôn ba bốn biển lòng thương nước.
Ngục tối mươi tuần nghĩ khổ tâm.
Nỗi hận Bình Chương còn chửa hết.
Gương soi Cô Trúc khó nơi tầm.(tìm)
Lòng ta muốn tỏ ai tâm sự?
Hồng Lĩnh soi mình xuống Quế thâm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)