Cột chặt váy bươm bướm,
Chèo thuyền nhỏ hái sen.
Nước hồ trong lóng lánh,
In bóng người lung linh.