暮春漫興

一年春色九十日,
拋擲春光殊可憐。
浮世功名看鳥過,
閒庭節字帶鶯遷。
側身不出有形外,
千歲長懮未死前。
浮利榮名終一散,
何如及早學神仙。

 

Mộ xuân mạn hứng

Nhất niên xuân sắc cửu thập nhật,
Phao trịch xuân quang thù khả liên.
Phù thế công danh khan điểu quá,
Nhàn đình tiết tự đới oanh thiên.
Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại,
Thiên tuế trường ưu vị tử tiền.
Phù lợi vinh danh chung nhất tán,
Hà như cập tảo học thần tiên?

 

Dịch nghĩa

Một năm có chín mươi ngày xuân,
Để cho cảnh xuân trôi qua, thật đáng tiếc!
Công danh ở đời nào khác cánh chim bay vút,
Trước sân vắng, thời tiết cũng theo chim oanh mà thay đổi.
Tấm thân không thể thoát ra khỏi vòng hữu hình,
Chưa chết, cứ lo mãi chuyện nghìn năm.
Danh lợi hão huyền cuối cùng tiêu tan hết,
Sao bằng hãy sớm theo đạo thần tiên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Một năm có chín chục ngày xuân,
Thấm thoắt xuân đi tiếc bội phần.
Cõi thế công danh qua vun vút,
Trước sân thời tiết đổi lần lần.
Chiếc thân không lọp vòng đào chú,
Nghìn thủa lo hoài lúc sống còn.
Danh lợi hão huyền chung cuộc trắng,
Sao bằng sớm học đạo thần tiên?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Một năm chín chục ngày xuân
Thiều quang phung phí muôn phần tiếc thay
Công danh nhìn tựa chim bay
Ngoài sân thời tiết theo bầy oanh đi
Hữu hình thân chẳng thoát chi
Ngàn năm lo mãi đến khi hết đời
Hão huyền danh lợi tan thôi
Thần tiên theo học kịp thời hẳn hơn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Nghiệp

Chín chục thiều quang tiết đảo vần
Nỡ nào để vuột mất thời xuân
Công danh phù thế đà bay mất
Thời tiết bồng bênh cứ chuyển lần
Chưa chết đừng lo xây tĩnh mộ
Còn hơi chớ ngóng vị vinh thân
Vòng đời đố thoát khung bào ảnh
Vậy sớm tìm tiên học phép thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi năm xuân có chín mươi ngày,
Danh lợi khác nào chim vỗ bay.
Xuân để trôi qua thật đáng tiếc!
Theo oanh thời tiết cũng thường thay.
Tấm thân không thoát khỏi hình thế,
Lo chuyện nghìn năm sống mỗi ngày.
Danh lợi hão huyền chung cuộc biến,
Sao bằng biết đạo thần tiên đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mỗi năm xuân chín chục ngày,
Khác nào danh lợi vỗ bay chim trời.
Tiếc cho xuân để dần trôi!
Theo oanh thời tiết đôi hồi thường thay.
Tấm thân không thoát hình này,
Nghìn năm lo chuyện mỗi ngày sống đây.
Hão huyền danh lợi biến ngay,
Sao bằng biết đạo mầu này thần tiên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mỗi năm chỉ chín chục ngày xuân
Nối tiếp trôi mau tiếc bội phần
Suốt cuộc công hầu mau biến đổi
Ngoài sân thời tiết thoáng xoay vần
Ngàn năm mãi bận vào sinh tử
Một kiếp nào ra khỏi xác thân
Danh lợi hão huyền xong cũng hết
Vì sao chẳng kíp sống như thần.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Một độ thiều quang chín chục ngày,
Ánh xuân thoăn thoắt khá thương thay.
Công danh mây nổi chim qua vụt,
Thời tiết xuân nhàn oanh chuyển bay.
Một chiếc hình hài luôn vướng vít,
Ngàn năm lo lắng mãi lây rây.
Giàu sang rốt cuộc đều tan cả,
Sớm học thần tiên tưởng lại hay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời