Vương Phu Nhân gươm trừ quân bội nghĩa.
Từ Minh Sơn vàng tẳng kẻ ra ơn.
(Câu 2254-2438)


2255. Nàng rằng: Trước đã hẹn lời
Dẫu trong nguy hiểm, dám rời uớc xưa.

Còn đương dùng dắng, ngẩn ngơ
Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa
Giáp binh kéo đến quanh nhà
2260. Đồng thanh cùng gửi: Nào là phu nhân?
Hai bên mười vị tướng quân
Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu
Cung nga, thế nữ nối sau
Rằng: Vâng lệnh chỉ rước chầu vu qui.
2265. Sẵn sàng phượng liễn, loan nghi
Hoa quan chấp chới, hà y rỡ ràng

Dựng cờ nổi trống lên đàng
Trúc tơ nổi trước, đào vàng kéo sau
Hoả bài tiền lộ ruổi mau
2270. Nam đình, nghe động trống chầu đại doanh
Kéo cờ luỹ, phát súng thành
Từ công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài
Lữa mình là vẻ cân đai
Hãy còn hàm én, mày ngài như xưa
2275. Cười rằng: Cá nước duyên ưa
Nhớ lời nói những bao giờ hay không?

Anh hùng mới biết anh hùng
Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?
Nàng rằng: Chút phận ngây thơ
2280. Cũng may dây cát được nhờ bóng cây
Đến bây giờ mới thấy đây
Mà lòng đã chắc những ngày một hai.
Cùng nhau trông mặt cả cười
Dan tay về chống trướng mai tự tình
2285. Tiệc bày thưởng tưởng khao binh
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân
Vinh hoa bõ lúc phong trần
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày

Trong quân có lúc vui vầy
2290. Thong dong mới kể sự ngày hàn vi
Khi Vô Tích, khi Lâm Chuy
Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương
Tấm thân rày đã nhẹ nhàng
Chút còn ân oán, đôi đường chưa xong.
2295. Từ công nghe nói thuỷ chung
Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang
Nghiêm quân, tuyển tướng sẵn sàng
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao

Ba quân chỉ ngọn cờ đào
2300. Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Chuy
Mấy người phụ bạc xưa kia
Chiếu danh tầm nã, bắt về hỏi tra
Lại sai lệnh tiễn truyền qua
Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên
2305. Mụ quản gia, vải Giác Duyên
Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời
Thệ sư kể hết mọi lời
Lòng lòng cùng giận, người người chấp uy
Đạo trời báo phục chỉn ghê

2310. Khéo thay! Một mẻ tóm về đầy nơi
Quân trung, gươm lớn, giáo dài
Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi
Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi
Bác đồng chật đất, tinh kỳ rợp sân
2315. Trướng hùm mở giữa trung quân
Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi
Tiên nghiêm, trống chửa dứt hồi
Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên
Từ rằng: Ân oán hai bên

2320. Mặc nàng xử quyết, báo đền cho minh.
Nàng rằng: Nhờ cậy uy linh
Hãy xin báo đáp ân tình cho phu
Báo ân rồi sẽ trả thù.
Từ rằng: Việc ấy để cho mặc nàng.
2325. Cho gươm mời đến Thúc lang
Mặt như chàm đổ, mình dường giẽ giun
Nàng rằng: Nghiã trọng nghìn non
Lâm Chuy người cũ, chàng còn nhớ không?
Sâm, Thương, chẳng vẹn chữ tòng

2330. Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân?
Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân
Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là
Vợ chàng quỉ quái, tinh ma
Phen này kẻ cắp, bà già gặp nhau
2335. Kiến bò miệng chén chưa lâu
Mưu sâu cũng trả nghiã sâu cho vừa!
Thúc sinh trông mặt bấy giờ
Mồ hôi chàng đã như mưa ướt dầm
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm

2340. Sợ thay, mà lại mừng thầm cho ai
Mụ già, sư trưởng, thứ hai
Thoắt đưa đến trước, vội mời lên trên
Dắt tay, mở mặt cho nhìn:
Hoa nô kia, với Trạc Tuyền, cũng tôi
2345. Nhớ khi lỡ bước, sẩy vời
Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương
Nghìn vàng gọi chút lễ thường
Mà lòng Xiếu mẫu mấy vàng cho cân!
Hai người trông mặt tần ngần

2350. Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui
Nàng rằng: Xin hãy rốn ngồi
Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!
Kiếp truyền chư tướng hiến phù
Lại đem các tích phạm đồ hậu tra
2355. Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn thư
Thoắt trông, nàng đã chào thưa:
Tiểu thư cũng có bây giờ đén đây!
Đàn bà dễ có mấy tay

2360. Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!
Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều!
Hoạn thư hồn lạc phách xiêu
Khấu đầu dưới trướng, lựa điều kêu ca
2365. Rằng: Tôi chút dạ đàn bà
Ghen tuông, thì cũng người ta thường tình!
Nghĩ cho khi các viết kinh
Với khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo
Lòng riêng, riêng cũng kính yêu

2370. Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai!
Trót lòng gây việc chông gai
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng.
Khen cho: Thật đã nên rằng
Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời
2375. Tha ra thì cũng may đời
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen
Đã lòng tri quá thì nên!
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay
Tạ lòng, lạy trước sân mây

2380. Cửa viên lại dắt một dây dẫn vào
Nàng rằng: Lồng lộng trời cao!
Hại nhân, nhân hại, sự nào tại ta?
Trước là Bạc Hạnh, Bạc bà,
Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh
2385. Tú Bà cùng Mã Giám Sinh
Các tên tội ấy đáng tình còn sao?
Lệnh quân truyền xuống nội đao
Thề sao, thì lại cứ sao ra hình
Máu rơi, thịt nát, tan tành

2390. Ai ai trông thấy hồn kinh, phách rời
Cho hay muôn sự tại trời
Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta!
Mấy người bạc ác tinh ma
Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương!
2395. Ba quân đông mặt pháp trường
Thanh thiên, bạch nhật, rõ ràng cho coi
Việc nàng báo phục vừa rồi
Giác Duyên vội đã gửi lời từ qui
Nàng rằng: Thiên tải nhất thì

2400. Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn
Rồi đây bèo hợp mây tan
Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu?
Sư rằng: Cũng chẳng mấy lâu
Trong năm năm lại gặp nhau đó mà
2405. Nhớ ngày hành cước phương xa
Gặp sư Tam hợp, vốn là tiên tri
Báo cho hội hợp chi kỳ:
Năm nay là một, nữa thì năm năm
Mới hay tiền định chẳng lầm

2410. Đã tin điều trước, ắt nhằm điều sau
Còn nhiều ân ái với nhau
Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì?
Nàng rằng: Tiền định tiên tri
Lời sư đã dạy, ắt thì chẳng sai
2415. Hoạ bao giờ có gặp người
Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân.
Giác Duyên vâng dặn ân cần
Tạ từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài

Nàng từ ân oán rạch ròi
2420. Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng
Tạ ân, lạy trước Từ công:
Chút thân bồ liễu nào mong có rày
Trộm nhờ sấm sét ra tay
Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi
2425. Khắc xương ghi dạ xiết chi
Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!
Từ rằng: Quốc sĩ xưa nay
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?

Anh hùng tiếng đã gọi rằng
2430. Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
Huống chi việc cũng việc nhà
Lựa là thâm tạ, mới là tri ân!
Xót nàng còn chút song thân
Bấy nay kẻ Việt, người Tần cách xa
2435. Sao cho muôn dặm một nhà
Cho người thấy mặt, là ta cam lòng.
Vội truyền sửa tiệc quân trung
Muôn binh, nghìn tướng hội đồng tẩy oan