1- Chữ Giao, có gốc Hán, chữ Nôm đọc là Keo (Từ điển Đào Duy Anh). Có bản chép: Keo loan chắp nối tơ thừa mặc em.
2- Bản trên chú thích Giao loan: Do chữ loan giao, tức thứ keo chế bằng máu chim loan. Tương truyền người xưa thường dùng để nối dây đàn và dây cung.
3- Xin nói thêm, chú thích của Từ ngữ điển cố văn học của NXB Văn Học 1999, chú thích có kỹ hơn, xin tóm tắt trích dẫn có liên quan:
Keo loan: Thứ keo có độ dính cao dùng nối dây cung đứt. Tây Vương mẫu sai sứ giả đem dâng cho Hán Vũ đế bốn lạng linh giao. Keo này nấu từ mỏ con phượng và sừng con kỳ lân, đặt tên là "tập huyền giao", còn gọi là "liên kim nê".
Phàm dây cung đứt, sắt đá vỡ đôi, keo này gắn chặt mãi mãi.
Xin nêu ra cùng tham khảo.