Đất nước bốn nghìn năm nay,
Văn chương truyền tụng còn đây sao ngờ?
Nước Nam coi tổ đạo Nho,
Sĩ vương đất bắc nên cho đem thờ.
Giống nòi nhân đạo đến giờ,
Chính quyền còn giảng Thi Thư lâu dài.
Rừng tùng còn mưa gió dai,
Còn nguyên lăng tẩm lâu đài ngày xưa.