Nước xa mến phục đức tuần tuyên,
Ấm áp ngày xuân cuộc yến diên.
Thánh triều thiên tử rất minh thánh,
Phụ bật tay chân đều lương hiền.
Khoan hồng rộng lớn như trời đất,
Bao dung kết nạp đức vô biên.
Mọn hèn may mắn gặp đời thịnh,
Thành tâm giữ chức lại triều thiên.
Ve vàng đầy rượu ơn nồng hậu,
Tắm gội say sưa theo lệnh trên,
Tỉnh đường gang tấc vâng ý tốt,
Đầy nhà vui vẻ cùng mời khuyên.
Thái cực dựng ngôi chuyển trời đất,
Tám phương bốn biển theo hoá quyền.
Chẳng những chúng ta chịu ân huệ,
Dần xa ức triệu mãi vui yên.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.