Non sông đâu cũng có non sông,
Có cảnh long đầu hý thuỷ không?
Ngó lại cây xanh năm vẻ rực,
Phun ra nước chảy một dòng trong.
Ngựa xe đắp đổi đường qua lại,
Ghe guộc đua bơi sóng vẫy vùng.
Hỏi thử khi nào bay đặng nổi?
Thấy tin người lớn thoả lòng trong.


Long Đầu hý thuỷ: đầu rồng giỡn nước. Bài này vịnh cảnh một hòn núi thuộc làng Phú Nhơn (Tịnh Ấn, sơn Tịnh), dãy núi chạy ngoằn ngoèo có mỏm nhô ra sông Trà Khúc nhìn giống đầu rồng chồm ra giỡn với nước.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989