Mưỡu:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không lịch sự cũng người Trường An.

Nói:
Hồi thủ khả liên ca vũ địa,
Đất Trường An là cổ đế kinh.
Nước non một giải hữu tình,
Trời Nam Việt gây đồ đế kỷ,
Người thôn ổ, dấu phong lưu thành thị,
Đất kinh kỳ riêng một áng lâm tuyền.
Ven sườn non tiếng mục véo von,
In mặt nước buồm ngư thong thả.
Hoa thảo ký kinh xuân đại tạ,
Giang sơn trầm tiếu cổ hưng vong.

Tranh thiên nhiên riêng một bức tang thương,
Khách du lãm coi nhường thăm hỏi.
Đã mấy độ sao dời vật đổi,
Nào vương cung, đế miếu đâu nào.
   Mỉa mai vượn hót oanh chào.Nguồn: Việt Nam ca trù biên khảo, Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, NXB TP HCM, 1990