Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2013 16:51

Bầu kinh sử với níp kim cương,
Thầy tớ đều qua một chuyến giang.
Dặm hội gia tề thầy đủng đỉnh,
Toà vàng núi ngọc tớ nghênh ngang,
Thầy sao chẳng nhớ lời Hàn Dũ,
Tớ hãy còn căm chú Thuỷ Hoàng.
Trong cõi trần hoàn thầy với tớ,
Thầy về tôi Phật tớ tôi vương.Nguồn: "Thêm ba bài thơ Nôm của Nguyễn Công Trứ", Nguyễn Thị Lâm, Tạp chí Hán Nôm, số 4 (107), 2011